Cel- en gentherapie in Nederland

Nawoord en colofon

Het gaat dus hard met de gentherapie. De kop uit De Volkskrant waarmee we dit visiedocument openden kunnen we alleen maar onderschrijven na het afgelopen jaar. Het stroomlijnen van regelgeving voor klinisch onderzoek is in 2020 in een stroomversnelling geraakt. Als we hierdoor meer klinische onderzoeken naar deze nieuwe generatie therapieën kunnen aantrekken, zal dat ons helpen de behandelingen beter te implementeren in de zorg. En de hoop bestaat dat het proces om tot vergoedingsafspraken te komen met bijkomende ervaring steeds sneller zal verlopen. 

Wij kijken terug op een geslaagd initiatief om samen met de betrokken stakeholders knelpunten en oplossingsrichtingen te identificeren op het gebied van cel- en gentherapie. En dit alles smaakt naar meer. 

De betrokkenheid bij dit spannende onderwerp is namelijk groot bij alle belanghebbenden in het veld. Of het nu gaat om apothekers, zorgverleners, verzekeraars, bedrijven of beleidsmakers – iedereen werkt hard om deze therapieën in te zetten om de gezondheid van mensen te verbeteren. Dat gaat met vallen en opstaan, en de partijen in het veld hebben elkaar hierbij nodig. Een bekend gezegde is hierop van toepassing: Als je snel wilt gaan, ga dan alleen - als je ver wilt gaan, ga dan samen.

De rode draad in alle gesprekken die aan de basis ligt van dit document bestaat wat ons betreft uit twee elementen: samenwerking en kennis. Of het nu gaat om klinisch onderzoek, het vergoeden van cel- en gentherapieproducten of de implementatie in de zorg: veel belanghebbenden zien de oplossing voor bestaande knelpunten in meer en/of beter samenwerken. En deze samenwerking zou voor een belangrijk deel gericht moeten zijn op het delen van kennis. 

Als je snel wilt gaan, ga dan alleen - als je ver wilt gaan, ga dan samen.

Laten we daarom elkaar niet uit het oog verliezen. Wij zien ernaar uit om deze bal op te pakken en dit initiatief ook in 2021 voort te zetten. Blijf jij graag betrokken? Laat het ons weten.

Colofon

Cel- en Gentherapieën in Nederland is een uitgave voor professionals en geïnteresseerden in de kansen en knelpunten van innovatieve cel- en gentherapieën. Dit digitale magazine is tot stand gekomen middels een samenwerking tussen verschillende bedrijven: Pfizer, Abbvie, Gilead, HollandBIO, Janssen, Novartis en de Rijksuniversiteit Groningen.

Redactie en vormgeving: Schuttelaar & Partners

Fotografie: Léon Adegeest – 079 photography

Digital Magazine powered by H5mag


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.


Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Deze publicatie is gecontroleerd op juistheid en is actueel op het moment van publicatie. Wel heeft deze tekst, net als de in de publicatie opgenomen figuren, een tijdgebonden karakter. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in deze uitgave.


@ 2021

Abbvie, Gilead, HollandBIO, Janssen, Novartis, Pfizer, Rijksuniversiteit Groningen